fredag 15. mai 2009

Istiden neste?

I enkelte diskusjoner kommer påstanden om at det blir så mye kaldere opp, blant annet i Stordahl sitt innlegg i forskning.no. Denne påstandens bygger på to deler: Sola har liten aktivitet, og temperaturen har tilsynelatende flatet ut. Dette brukes videre som et argument for at klimaprojeksjonene skal være feil. Jeg kommer her ikke til å gå inn på klimaprojeksjoner i denne sammenhengen, det gjør realclimate utmerket.

Når det gjelder solen har den utvilsomt en periode med lav aktivitet. Solsyklus 24 har ennå ikke kommet skikkelig i gang, og det blir spennede å følge utviklingen her.

Når det gjelder temperatur er det først viktig å ta innholdet i denne artikkelen av David R. Easterling og Michael F. Wehner inn over seg. I denne artikkelen viser deat den årlige variabiliteten overstiger klimasignalet slik at det blir statistisk feil å se på trender over så korte tidsrom som de siste årene (påstanden er at de siste 5 - 10 årene viser en klar avkjøling). Nå skal jeg alikevel gjøre det for å se etter om vi er i en unik situasjon. Til det bruker jeg land-ocean indeksen til GISS og HadCRU3v fra Hadleysenteret. Jeg bruke lineær regresjon i R for å finne den lineære trenden i temperaturen over ulike tidsintervall.

Antall årFra årTil årCelsius/årCelsius/år
GISSTEMPHadCRU3v
520042008-0.031-0.014
620032008-0.025-0.011
720022008-0.019-0.010
820012008-0.011-0.002
9200020080.0020.012
10199920080.0070.019
15199420080.0140.018
20198920080.0180.019
25198420080.0190.019

Som en ser er det en svakt nedadgående tendens for de siste årene. Plotter en f.eks opp trenden over 8 år, det vil si at hver strek i figuren representerer en trend på 8 år, får en følgende bilde. Blå streker viser avkjøling, mens røde streker viser oppvarming. Datasettet i bildet er HadCRU3v.
Ser en nøye etter på bildet finner en at det siden 1970 er en nedadgående trend i følgende åtte års perioder:

Fra årTil årCelsius/år
20012008-0,011
19871994-0,007
19791986-0,010
19701977-0,003

Som en ser kunne en i 1986 påstått at temperaturen var fallende med like stor styrke som en påstår det i dag. ser en derimot på datasettet ser en raskt at dette ikke er sant, men kun et utslag av naturlig variasjon. 

Hva kan vi lære av dette i dag? Kanskje at en skal vente noen år med å fastslå at trenden er snudd?. Videre er det viktig å lete etter gode robuste fysiske forklaringer på eventuelle endringer i trenden utover naturlig variabilitet. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar