onsdag 25. februar 2009

Korreksjoner av unøyaktigheter

Al Gore har akkurat trukket en graf fra sin klimapresentasjon. Grafen, fra Cred, vise hvordan naturskader har økt dramatisk de siste årene. Dessverre legger Gore ikke vekt på alle de andre årsakene enn klimaendringer til økningen i naturskader. Det er synd at så viktige dabatter, som den om klimaendringene, skal skjemmes av sluv, her har vi alle noe å lære.

tirsdag 24. februar 2009

USA tar ansvar, og verden måler CO2

Det er ingen tvil om at USA er en av de med størst utslipp av klimagasser, men nå begynner USA å ta ansvar. I løpet av dette året eller neste år kommer Obama sin administrasjon med en ny lov ang utslipp av klimagasser. I tillegg til denne nye lovgivingen satser Obama på å bruke grønn teknologi til å motvirke finanskrisen. Ikke mist er det viktig at USA her samarbeider med Kina i denne satsingen. En slik felles satsing gir håp om å unngå denne typen oppslag:
Utslippene av klimagasser øker fortsatt. Og at vi rekker å snu.

Når det gjelder utslipp er en del store og interessante prosjekter på gang. For USA er det prosjekt Vulcan som offentliggjør utslipp av blant annet CO2, nylig utvidet til å vise dette i Google maps. På verdensbasis er det prosjekt, Hestia, i gang for vise fordelingen mellom land. Parallelt med dette er det nettopp satt i drift en ny satelitt, Orbiting Carbon Observatory (OCO), som som skal måle karbon kilder og sluk, det skal bli spennede å følge hva denne satelitten kommer frem med av kartlegging. (Dagbladet har dekket saken)

OPPDATERING:
Oppskytingen av OCO har ikke gått feilfritt, løfteraketten skilte ikke lag med satelitten.

OPPDATERING2:
Da er det bekreftet, satellitten ligger nå på havets bunn.

Antarktis, snø og is

I disse dager har Solheim med flere besøkt den norske basen, Troll, i Antarktis. (Dagbladet, VG og Aftenposten). Der vil de oppleve et tilsynelatende uforanderlig isøde uberørt av menneskehender. Men er dette området så uberørt?

Det har lenge vært en påstand at temperaturen faller i Antarktis, etter en gjennomgang av hvordan utviklingen egentlig er i Antarktis finner at dette området også begynner å merke klimaendringene. Det er nå påvist klar oppvarming av Antarktis (oppfølgende artikler: 1 og 2). En effekt av dette er at innlandsisen i Antarktis trolig vil øke. Dette skyldes at det i området er så kaldt at selv en betydelig oppvarming på flere grader Celsius ikke vil heve temperaturen så høyt at en vil få avsmelting. Derimot vil et varmere klima i området medføre mer nedbør som snø, noe som vil bygge opp massen med snø og is på innlandet.

Når det gjelder sjøisen er det ikke noe unormalt med årets isutbredelse. For Arktis derimot ser det ut til at det er lite is hittil i år, det blir spennende å se om utviklingen med stor smelting om sommeren fra de siste år fortsetter i år.

torsdag 19. februar 2009

Ops, vi tok vist feil.

Flere av forskerne i FN's klimapanel (IPCC) går nå ut å sier at de tok feil: Oppvarmingen ser ut til å gå mye raskere enn anntatt. (Saken er også dekket hos Aftenposten, og yr.no).

For observante lesere er det vel egentlig ikke overraskende at klimapanelet har underestimert utviklingen. Et eksempel er f.eks. avsmeltingen i Arktis som ser ut til å gå mye raskere enn det som lå til grunn for klimarapporten i 2007. Ser en tilbake på historikken i IPCC finner en at IPCC stort sett har vært for forsiktige i sine antagelser. I Rapporten fra 1989 slås det ikke fast at mennekeheten har påvirket systemet, ennå muligheten for dette var velkjent i forskermiljøet. I 1995 slås dette fast, men beregningene for fremtidig utvikling er for forsiktige. Fremtiden beskrevet i 2001 og 2007 er ganske like, men nyere observasjoner tyder på at de er for forsiktige.

Nå når vi har 20 år med IPCC rapporter, og minst 14 år med ganske sikker kunnskap om menneskelig påvirkning burde vi ha klart å gjøre noe med utslippene, men dengang ei. Observasjoner og beregninger av utslipp viser en forsatt klar økning i utslipp. Norge er effektive i å øke våre utslipp gjennom oljevirksomhet, noe som Hammerfest viser ved å klatre opp som den kommunen med de tredje største utslippene. (Også hos Dagbladet)

onsdag 11. februar 2009

Prat i vei, jeg forstår ikke hva du sier!

Å kommunisere sikkerhet og usikkerhet på kunnskap er alltid vanskelig. Vanligvis skal en kommunisere hva en vet, men her skal en faktisk kommunisere hva en ikke vet.

En psykologisk studie har tatt for seg hvordan IPCC kommuniserte sansynlighet. IPCC har definert en skala som går slik:

  • "Virtually certain" (considered more than 99% likely to be correct)
  • "Very likely" (more than 90%)
  • "Likely" (more than 66%)
  • "More likely than not" (more than 50%)
  • "Unlikely" (less than 33%)
  • "Very unlikely" (less than 10%)
  • "Exceptionally unlikely" (less than 5%)
Dette ble nok gjort i et forsøk på å øke forståelsen hos folk flest for hvor sikker en faktisk er. Undersøkelsen til David V. Budescu viser kanskje at dette ikke akkurat gjorde kommunikasjonen bedre mot verden utenfor det vitenskaplige miljøet. Et eksempel er det nest høyeste nivået for sikkerhet vsom ar "Very likely", noe som betød mer enn 90% sikkert, blant folk flest ble dette oppfattet som mer enn 66% sikker (66% var i "Likely" i IPCC).

(Jeg hadde ikke tilgang på den originale artikkelen, så dette er gjengitt på bakgrunn av New Scientists blogg om denne artikkelen.)

fredag 6. februar 2009

Menneskets avtrykk

Nord-Irlands miljøminister forbyr klimareklame. Begrunnelsen er at han ikke tror det er noen menneskelige bidrag i klimaendringene. Denne typen påstander er ikke nye, faktisk kommer det til stadighet opp avarter av argumentet "Det finnes ingen kobling mellom klimaendringer og menneskelige påvirkninger". I noe så komplisert som klima og klimaendringer er det klart det er vanskelig å vise hvilke effekter som kommer fra menneskelige og naturlige variasjoner. Nå er det slik at Nor-Irske ministre, og alle andre, enkelt kan finne informasjon om hva som skjer.

IPCC har lagt ned en stor innsats på å nettopp spore denne typen koblinger. I AR4 (Den fjerde hovedrapporten), del 1 "The physical science basis", sin del rapporten finner vi blant annet figur 9.5 som sammenlikner utviklingen av global temperatur på jorden med og uten menneskelige bidrag. Der er det klart at ingen har klart å gjenskape utviklingen siden starten av 1970 tallet uten menneskelige bidrag.

I oktober 2008 kom det en artikkel med tittel: Attribution of polar warming to human influence. Her gjenomfører Gillet med flere en tilsvarende studie som IPCC, forskjellen er at Gillet med flere konsentrerer seg om polare områder. Igjen er konklusjonen klar: En klarer ikke å gjenskape utviklingen de siste dekadene uten å ta med menneskelig innflytelse.

Som en ser er det klare studier som kobler endringen av temperaturen på jorden til menneskelige utslipp. Det er heller ingen tvil om at mengden CO2 i atmosfæren øker. Studier av f.eks iskjerner viser at vi nå er har et historisk høyt nivå med drivusgasser i atmosfæren, og at økningen hovedsaklig har kommet etter den industrielle revolusjon. Sammenholder en dette med temperaturendringen finner en at økningen i CO2 og temperaturen har hatt et delvis sammenfallende løp.