fredag 6. februar 2009

Menneskets avtrykk

Nord-Irlands miljøminister forbyr klimareklame. Begrunnelsen er at han ikke tror det er noen menneskelige bidrag i klimaendringene. Denne typen påstander er ikke nye, faktisk kommer det til stadighet opp avarter av argumentet "Det finnes ingen kobling mellom klimaendringer og menneskelige påvirkninger". I noe så komplisert som klima og klimaendringer er det klart det er vanskelig å vise hvilke effekter som kommer fra menneskelige og naturlige variasjoner. Nå er det slik at Nor-Irske ministre, og alle andre, enkelt kan finne informasjon om hva som skjer.

IPCC har lagt ned en stor innsats på å nettopp spore denne typen koblinger. I AR4 (Den fjerde hovedrapporten), del 1 "The physical science basis", sin del rapporten finner vi blant annet figur 9.5 som sammenlikner utviklingen av global temperatur på jorden med og uten menneskelige bidrag. Der er det klart at ingen har klart å gjenskape utviklingen siden starten av 1970 tallet uten menneskelige bidrag.

I oktober 2008 kom det en artikkel med tittel: Attribution of polar warming to human influence. Her gjenomfører Gillet med flere en tilsvarende studie som IPCC, forskjellen er at Gillet med flere konsentrerer seg om polare områder. Igjen er konklusjonen klar: En klarer ikke å gjenskape utviklingen de siste dekadene uten å ta med menneskelig innflytelse.

Som en ser er det klare studier som kobler endringen av temperaturen på jorden til menneskelige utslipp. Det er heller ingen tvil om at mengden CO2 i atmosfæren øker. Studier av f.eks iskjerner viser at vi nå er har et historisk høyt nivå med drivusgasser i atmosfæren, og at økningen hovedsaklig har kommet etter den industrielle revolusjon. Sammenholder en dette med temperaturendringen finner en at økningen i CO2 og temperaturen har hatt et delvis sammenfallende løp.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar